Privacy policy

Psychologen Praktijk Dooijeweerd hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologen Praktijk Dooijeweerd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Voorwaarden

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Psychologen Praktijk Dooijeweerd zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Psychologen Praktijk Dooijeweerd verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Psychologen Praktijk Dooijeweerd verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologen Praktijk Dooijeweerd de volgende
  persoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • (Zakelijk) Telefoonnummer
  • (Zakelijk) E-mailadres
  • Geslacht
  • BSN nummer
  • Gegevens over gezondheid


Uw persoonsgegevens worden door Psychologen Praktijk Dooijeweerd opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Uw dossier wordt volgens de wet, 5 jaar bewaard na beëindiging behandeling/onderzoek binnen onze Praktijk.

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 5 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psychologen Praktijk Dooijeweerd verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologen Praktijk Dooijeweerd de volgendepersoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Gegevens huisarts, zorgverzekeraar en school/werk
  • BSN nummer
  • Gegevens over gezondheid


Uw persoonsgegevens worden door Psychologen Praktijk Dooijeweerd opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Minimaal 5 jaar


Cliënten die alleen voor intake zijn geweest en zich niet aanmelden voor behandeling of onderzoek.
Daarvan worden de gegevens binnen 3 maanden na intake verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Psychologen Praktijk Dooijeweerd verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologen Praktijk Dooijeweerd de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Salarisgegevens
  • Kopie ID
  • BSN-nummer
  • Bankgegevens


Uw persoonsgegevens worden door Psychologen Praktijk Dooijeweerd opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
  administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Facturatie en declaratie, via PC Datasystems
 • E-health via Telepsy en Therapieland
 • U tekent voor akkoord bij start, de noodzakelijke gegevens met hen te delen.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Ten behoeve van contact met 3 e , ten gunste van de behandeling (school, werk,
  praktijkondersteuner, huisarts) tekent u vooraf, middels schriftelijke toestemming. Indien dit
  noodzakelijk is, bespreken wij dit ook mondeling met u vooraf.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Psychologen Praktijk Dooijeweerd bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Psychologen Praktijk Dooijeweerd van uw gegevens kennis kunnennemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien u geen toestemming verleent voor het verstrekken van gegevens t.b.v. facturatie en declaratie, worden alle kosten t.b.v. behandeling en onderzoek, aan u zelf doorberekend. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!